odborná kvalifikace

Odborné články

Maligní melanom a jak mu předcházet

Autor: MUDr. Petra Petrovská

V posledních letech neobyčejně stoupá počet nádorových onemocnění kůže. Nejzhoubnější z nich je maligní melanom a proto může být onemocnění smrtelné. Vzniká zhoubnou přeměnou pigmentových buněk kůže.

Výskyt:

Představuje 3% všech diagnostikovaných nádorů - číslo srovnatelné např. s výskytem rakoviny žaludku. Jeho výskyt v České republice stoupl za posledních 20 let o více než 40%. V posledních 5 letech o 70%. Nových případů ročně se odhaduje na 10–12 na 100 000 obyvatel. Ženy postihuje 2x častěji než muže. Stále častější je výskyt maligního melanomu v mladších věkových kategoriích (mezi 15.–34. rokem je melanom třetím nejčastějším nádorem u žen a sedmým nejčastějším nádorem u mužů).
Pouze 22% všech melanomů se vyskytuje u osob starších 40 let.

Rizikové faktory:

Příčiny:

Zkoumání příčin zvyšujícího se trendu výskytu maligního melanomu (MM) je soustředěno do dvou základních oblastí:

  1. Rodinný výskyt – familiární riziková komponenta se opírá o prokázání genetických abnormalit u familiárního melanomu.
  2. Osoby,u nichž není významně prokázána genetická souvislost, uplatňují se zde ale důležité enviromentální faktory. Patřící mezi faktory rizikové. Jedná se o sluneční expozici, zmenšování stratosférické ozónové vrstvy a další.
  3. Maximální nebezpečí pro vznik MM je kombinace familiární predispozice s působením environmentálních rizikových faktorů.

Vliv slunečního záření:

Sluneční záření, které dopadá na zemský povrch, obsahuje Ultrafialové záření (energeticky tvoří 5%), viditelné (45 %) a infračervené pásmo (50 %). Z hlediska biologické účinnosti na kůži je nejvýznamnější právě ultrafialová část (UV). Dělíme ji na UV-B (290–320 nm), UV–A (320–400 nm) a UV-C (0–290 nm).
Účinky sluneční expozice jsou přímo závislé na vlnové délce a celkové dávce UV-záření.
UV-B záření způsobuje akutní zánětlivou reakci charakterizovanou zarudnutím (erytémem), tzn. akutní spálení. Kromě toho má účinky imunosupresivní zvyšující riziko vzniku nádorů.
Proniká pokožkou a zasahuje horní část škáry.
UV-A záření díky delší vlnové délce proniká ve větší míře do škáry. Vyvolává jak erytémovou tak pigmentační odpověď. Urychluje stárnutí kůže a tvorbu vrásek. Nejen UV-B, ale i UV-A záření má kancerogenní účinky. Oba dva typy UV mohou působit dokonce synergicky. Jedinci, kteří se často a dlouhodobě opalují (a to i soláriích) nebo byla jejich pokožka opakovaně spálena (zejména v dětství) jsou více ohroženi co se týká výskytu rakoviny kůže (basaliomu, spinaliomu nebo maligního melanomu).
Chceme-li si vybrat kvalitní opalovací krém, je důležité, aby chránil jak před UV-A, tak UV-B zářením a dostatečně silným UV filtrem.
Jak určit dostatečně silný ochranný faktor ve fotoprotektivním přípravku („sunscreen“)?
Aby bylo možné charakterizovat ochrannou schopnost daného přípravku, existuje několik číselných údajů (koeficientů ochrany, které bývají deklarovány na výrobcích. Nejdůležitější a povinně deklarovaný údaj na každém sunscreenu je tzv. SPF („Sun Protection Factor„). Je definován jako poměr MED (minimální erytémové dávky) chráněné kůže ku MED kůže sunscreenem nechráněné. Znamená to, že čím je SPF vyšší, tím je ochrana lepší. Pro praxi to přibližně odpovídá násobkům doby pobytu na slunci do vzniku erytému. (Např. s přípravkem s ochranným faktorem 8 si můžeme dobu na slunci prodloužit 8x. Stačí-li nám ¼ hodina na slunci, aniž bychom zčervenali bez použití krému, pak s jeho použitím můžeme být bezpečně na slunci 2 hodiny, aniž bychom se spálili.

Diagnóza:

Ve více jak 50-ti procentech vzniká maligní melanom na normální kůži. V dalších 50-ti procentech na podkladě již existujícího pigmentového névu (mateřského znaménka), který se začne měnit. Existuje 5 základních varujících signálů - ABCDE metoda:

ABCDE pravidlo usnadňuje rozpoznání nádoru. Pokud jsou splněna čtyři kritéria, měl by být takový podezřelý projev co nejrychleji chirurgicky odstraněn.
Přesnější a včasnější diagnóza se určí na základě tzv. dermatoskopického vyšetření. Je to metoda (epiluminescenční mikroskopie nebo také povrchová mikroskopie), při které pomocí přístroje dermatoskopu (ruční nebo digitální) vyšetříme podezřelý projev ve zvětšení více jak desetinásobném a tak dostaneme přesnější informaci o jeho vzhledu a charakteristice než při klinickém vyšetření pouhým okem. Více jak 90 % všech MM je pomocí derrmatoskopu včas diagnostikováno na začátku onemocnění. Digitální dermatoskop diagnostiku ještě více zpřesňuje, umožňuje pacientovi ukázat výsledek a případně vyšetřená znaménka uložit do archívu.

Léčba:

Léčba primárního nádoru je chirurgická. Ložisko by mělo být vyříznuto s dostatečně bezpečnostním lemem (tedy i s okolní ještě nepostiženou tkání) v závislosti na tloušťce nádoru. Další chirurgickou intervencí je odstranění spádové lymfatické uzliny. Pokročilejší stadia jsou léčena chemoterapií a imunoterapií.

Při včasné diagnóze a včasném odstranění nádoru je rakovina kůže mnohdy zcela vyléčitelná.

Jak se preventivně bránit?

Nejdůležitější, nejbezpečnější a, bohužel, stále zatím nejtěžší je změnit svůj osobní přístup k opalování (jak na slunci tak v soláriích) a to jeho výrazným omezením a snížením pobytu na slunci. V době mezi 11 – 15 hod. se vyvarovat vůbec pobytu na slunci.
Dále používáním dostatečně silných a kvalitních slunečních ochranných krémů (sunscreenů.). Nechat si eventuálně poradit lékařem dermatologem (neboť volba ochranného prostředku je podmíněna typem pokožky, ročním obdobím, nadmořskou výškou, denní dobou i stavem atmosféry). Nejvhodnější prostředky se dají koupit především v lékárnách. Nelitovat peněz vložených do kvalitních krémů, které zaručují nejbezpečnější ochranu. Ochranné prostředky nanášet opakovaně během dne, doporučená frekvence jsou 4 hodiny, po každém vykoupáním vrstvu krému nanést znova, nespoléhat se, že krém není smývatelný. Děti do tří let se nemají na slunci pohybovat vůbec (Je u nich větší riziko spálení pokožky, která má oproti pokožce dospělým málo pigmentu). Znovu zdůrazňuji, že stále více přibývá výskyt MM u dospělých, kteří ve svém dětství nebyli dostatečně chránění před slunečním zářením. Proto je důležité, aby rodiče své děti vedli ke správnému a zdravějšímu postoji ke slunění- resp. vyvarování se pobytu na slunci.
Další spolehlivou ochranou je oděv. Účinnost je závislá na barvě. Barevné a nejlépe černé oděvy více chrání. Pohlcují však více světla a tím se nepříjemně zahřívají.Tenké, bílé nebo dokonce vlhké tkaniny chrání méně! Syntetické materiály (nylon,dacron, aj.) jsou méně transparentní pro UV záření než bavlna. Obnošené a seprané textilie chrání lépe. Některé oděvy určené pro letní sezónu mají dokonce od výrobce deklarovaný tzv. UPF (UV protection factor), který udává propustnost pro UV záření. UPF nad 50 znamená vynikající ochranu.
Sluneční brýle s UV-B a UV.A filtry jsou nezbytnou ochranou proti UV záření. Brýle je vhodné nosit stále. Tedy nejen na slunci, ale i ve stínu a to zejména při pobytu u moře nebo na horách, kde jsou sluneční paprsky velmi silné. Opět zvýšenou pozornost věnovat dětem (propustnost jejich očních čoček pro UV záření je větší než u dospělých).
Vhodnější a bezpečnější je pobyt ve stínu, ale nezapomínat, že i zde slunce opaluje. Stejně tak, že bílý písek, bílý sníh nebo bílé betonové plochy mají silný odraz slunečních paprsků (až 30 %).
Některé léky (např. tetracyklinová antibiotika nebo sulfonamidy) nebo některé chemické látky (bergamotový olej) zvyšují účinek UV záření. Proto pokud užíváte jakékoliv léky, poraďte se se svým lékařem nebo v lékárně.
Věnovat zvýšenou pozornost pokožce svého těla a pravidelně si kontrolovat svá znaménka.

! Doporučuji 1x ročně navštívit kožního lékaře k preventivní prohlídce mateřských znamének !

Pokud zpozorujete jakékoliv změny na svých znaméncích nebo zpozorujete vznik nového znaménka , urychleně vyhledat odborného kožního lékaře.

Osvěta:

Významnou preventivní akcí je také každoročně pořádaný Euro Melanoma Day. Je to akce organizovaná Českou dermatologickou lékařskou společností aktivně podporovaná některými farmaceutickými firmami a laboratořemi,které vyrábějí sunscreeny na té nejvyšší odborné úrovni. Probíhá na území celé České republiky obvykle 2. pondělí v květnu. Dobrovolně se akce účastní řada odborných kožních lékařů, kteří tento den zcela zdarma vyšetřují všechny příchozí. Akce je mediálně zviditelněná v tisku, na internetu, v televizi, rozhlase. Existuje zdarma zřízená info telefonní linka. Tato akce čím dál více našla povědomí mezi populací a prokazuje včasnou záchytnost maligního melanomu a šíření osvětové práce pro širokou veřejnost.

Naše zdravotnické zařízení:

se aktivně těchto osvětových akcí účastní. Je vybaveno digitálním dermatoskopem - nejmodernější technikou umožňující včasný záchyt všech podezřelých znamének. Ve spoluprác i s některými zdravotními pojišťovnami vypracovalo systém preventivních zdravotních prohlídek.
Pro ZP MV ČR se naše pracoviště stalo Centrem pro preventivní vyšetřování mateřských znamének a pojišťovna svým pojištěncům finančně na toto vyšetření přispívá. Nadační fond pro podporu výzkumu prevence a léčby rakoviny kůže IKAROS udělil našemu pracovišti Certifikát Centra prevence kožních nádorů.

<< Zpět na seznam článků